NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1.

Foreningens navn er Langelands Hjertestarter Forening (i forkortet form benævnt LHF).

§ 2.

Langelands Hjertestarter Forenings hjemsted er Langeland Kommune.

§ 3.

Langelands Hjertestarter Forening har til formål at varetage medlemmernes interesser, især for så vidt angår

– Udbredelsen af kendskabet til hjertestartere

– Hjælp til stiftelse af lokale hjertestarterforeninger

– Rådgivning ved anskaffelse af hjertestartere

– Kontakt til mulige leverandører, herunder indhentelse af tilbud

– At være medlemmernes repræsentant over for kommunale, regionale og andre offentlige myndigheder

– Planlægning og gennemførelse af førstehjælpskurser

– Kontakt til lokale og landsdækkende medier (lokalaviser, dagblade, radio og TV)

MEDLEMSKAB

§ 4.

Som medlem af foreningen kan optages alle lokale hjertestarterforeninger på Langeland, Strynø og Siø såvel som foreninger og virksomheder, der har eller forbereder anskaffelse af hjertestartere til anbringelse i det pågældende lokalområde eller i virksomheden.

Såfremt privatpersoner anskaffer eller ønsker at anskaffe hjertestartere til anbringelse på offentligt tilgængelige steder til gavn for lokalsamfundet, kan også sådanne privatpersoner optages som medlem af foreningen.

Indmeldelse i Langelands Hjertestarter Forening sker ved skriftlig henvendelse/e-mail til foreningens adresse/mailadresse.

Ved optagelse i Langelands Hjertestarter Forening betales et af generalforsamlingen fastsat indmeldelsesgebyr.

KONTINGENT

§ 5.

Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne et årligt, af generalforsamlingen fastsat kontingent. Ved indmeldelse i løbet af et kalenderår betales kun et forholdsmæssigt kontingent for resten af året.

Opkrævning af kontingent sker ved udsendelse af referatet af foreningens ordinære generalforsamling hvorunder kontingentet er vedtaget.

Betaling af kontingentet skal ske ved indbetaling på Langelands Hjertestarter Forenings bankkonto senest 30 dage efter udsendelsen af generalforsamlingsreferatet, som skal indeholde oplysning om foreningens bank, registrerings- og kontonummer.

Et medlem, der – efter fremsendelse af en skriftlig påmindelse om betaling – stadig ikke har betalt skyldigt kontingent senest 30 dage efter fremsendelse af påmindelsen, kan uden videre slettes som medlem af Langelands Hjertestarter Forening.

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSMØDER

§ 6.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme pr. hjertestarter. Dog har et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, ikke stemmeret.

§ 7.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for indeværende år

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for indeværende år.

6. Valg af bestyrelse og suppleant

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse/ e-mail til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være foreningen i hænde, således at forslaget/forslagene kan udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel efter bestyrelsens bestemmelse eller efter skriftlig begæring af mindst 1/3 af medlemmerne med angivelse af dagsorden samt de forslag, som ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

§ 9.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal.

Dog kan ændringer af foreningens vedtægter eller forslag om dens opløsning kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne er repræsenteret og mindst 2/3 af disse stemmer herfor.

I tilfælde af, at 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for et forslag om vedtægtsændring eller foreningens opløsning, men mindre end ¾ af foreningens medlemmer er repræsenteret, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages varsel, hvor forslaget kan endeligt vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer uden hensyn til de repræsenterede medlemmers antal.

Afstemning på generalforsamlingen skal foregå skriftligt, såfremt blot et medlem stiller krav herom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt fra et medlem til et andet medlem.

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og kopi heraf tilsendes samtlige medlemmer.

§ 10.

Der kan afholdes medlemsmøder efter behov.

Medlemsmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel efter bestyrelsens bestemmelse eller anmodning herom fra ¼ af foreningens medlemmer med angivelse af det eller de forslag, som ønskes drøftet.

Medlemsmøde skal være afholdt senest 4 uger efter bestyrelsens modtagelse af anmodning herom.

På medlemsmøder kan der kun træffes beslutninger med virkning for de medlemmer, som er repræsenteret på mødet. Eventuelle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

BESTYRELSEN, TEGNING OG HÆFTELSE

§ 11.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og konstituerer sig selv med en formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen består af 5 personer valgt blandt foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling, for 2 år ad gangen. På lige årstal afgår 2 medlemmer og suppleanten.

På ulige årstal afgår 3 medlemmer. Første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal .

I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i bestyrelsens arbejde i kortere eller længere tid, indtræder suppleanten midlertidigt i det pågældende bestyrelsesmedlems sted.

Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden og skal føre protokol over bestyrelsens møder.

Langelands Hjertestarter Forening forpligtes udadtil ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand samt et andet bestyrelsesmedlem.

Der påhviler ikke medlemmerne nogen hæftelse for foreningens forpligtelser.

REGNSKAB, REVISION

§ 12.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

FORENINGENS OPHØR

§ 13.
Forenings aktiviteter og eventuelle nettoformue skal i tilfælde af ophør udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af forenings formål, men som endeligt besluttes på den opløsende generalforsamling.

 

– o o o 0 o o o –

 

Således vedtaget på Langelands Hjertestarter Forenings ekstraordinære generalforsamling den 27. november 2021.